واريز / برداشت

 واریزبرداشت
دستمزدرایگان0%
حد اقل1$, 1€10$, 10€
 واریزبرداشت
دستمزدرایگان0%
حد اقل1$, 1€10$, 10€
 واریزبرداشت
دستمزدرایگان3% ، حد اقل دستمزد 2 دلار است
حد اقل10$, 10€, 500 RUB20$, 20€, 1000 RUB
 واریزبرداشت
دستمزدرایگان1%
حد اقل5$, 5€, 100 RUB10$, 10€, 300 RUB
 واریزبرداشت
دستمزددستمزد بانک شما1% + 35$
حد اقل100$, 100€, 5000 RUB100$, 100€, 5000 RUB